VALENCIANO


  • Subordinades adverbials de lloc: expressen el lloc on es fa l'acció indicada en la proposició principal.
  • Subordinades adverbials de temps: expressen el temps en què es fa l'acció indicada en la proposició principal.
  • Subordinades adverbials de manera: expressen la manera com es fa l'acció indicada en la proposició principal.
  • Subordinades adverbials finals: expressen la finalitat, la intenció o el propòsit pel qual es fa l'acció indicada en la proposició principal.
  • Subordinades adverbials causals: expressen la causa o el motiu pel qual es fa l'acció indicada en l'oració principal.
  • Subordinades adverbials consecutives: expressen de manera intensa el fet, l'acció o la circumstància que es desprén de manera lògica de l'acció indicada en la proposició principal.
  • Subordinades adverbials comparatives: mantenen amb la proposició principal una relació d'igualtat, de desigualtat o de proporcionalitat.
  • Subordinades adverbials condicionals: expressen la condició o el requisit que cal que s'acomplisca a fi que es puga d'ur a terme l'acció indicada en l'oració principal.
  • Subordinades adverbials concessives: expressen la contrarietat, l'obstacle o la dificultat que hi ha perquè es duga a terme allò que es diu en la proposició principal.
 Pàgina d'explicació: http://www.odontocat.com/catala/orsubadv.htm


No hay comentarios:

Publicar un comentario